စာအုပ်စာစောင်များ

ImageTitleAuthorDateContentwpdmcategory_hfiltertags_hfilter
တိုင်းရင်းသားလူမျိုးများ၏အခွင့်အရေး ကာကွယ်စောင့်ရှောက်သည့်ဥပဒေ (ဒိုင်)
တိုင်းရင်းသားလူမျိုးများ၏အခွင့်အရေး ကာကွယ်စောင့်ရှောက်သည့်ဥပဒေ (ဒိုင်)September 9, 2020

%e1%80%85%e1%80%ac%e1%80%a1%e1%80%af%e1%80%95%e1%80%ba%e1%80%85%e1%80%ac%e1%80%85%e1%80%b1%e1%80%ac%e1%80%84%e1%80%ba%e1%80%99%e1%80%bb%e1%80%ac%e1%80%b8 %e1%80%90%e1%80%ad%e1%80%af%e1%80%84%e1%80%ba%e1%80%b8%e1%80%9b%e1%80%84%e1%80%ba%e1%80%b8%e1%80%9e%e1%80%ac%e1%80%b8%e1%80%9c%e1%80%b0%e1%80%99%e1%80%bb%e1%80%ad%e1%80%af%e1%80%b8%e1%80%99%e1%80%bb