တိုင်းရင်းသားအခွင့်အရေးများ ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးဦးစီးဌာန

တိုင်းရင်းသားအခွင့်အရေးများ ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးဦးစီးဌာန

တိုင်းရင်းသားအခွင့်အရေးများကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးဦးစီးဌာနကို ဌာနခွဲ ၄ ခု၊ တိုင်း ဒေသကြီးနှင့် ပြည်နယ် ညွှန်ကြားရေးမှူးရုံး ၁၄ ရုံးတို့ဖြင့် ဖွဲ့စည်းထားပြီး လုပ်ငန်းတာဝန်များမှာ အောက်ပါအတိုင်းဖြစ်ပါသည် −

ငြိမ်းချမ်းရေးနှင့်အငြင်းပွားမှုများ ဖြေရှင်းရေး အထောက်အကူပြုဌာနခွဲ

 • တိုင်းရင်းသားလူမျိုးများအကြား ဖြစ်ပွားသည့် အငြင်းပွားမှုနှင့်စပ်လျဉ်း၍ ဖြေရှင်းနိုင်ရေး၊ ဌာနများအကြား၊ အစိုးရအဖွဲ့အစည်းများအကြား၊ ကိုယ်ပိုင် အုပ်ချုပ်ခွင့်ရတိုင်း၊ သို့မဟုတ်ဒေသများအကြား ပေါင်းစပ်ညှိနှိုင်းခြင်းနှင့် ဖြေရှင်းဆောင်ရွက်ခြင်း၊
 • တိုင်းရင်းသားလူမျိုးများ အငြင်းပွားမှုများ ဖြေရှင်းနိုင်ရန်အတွက် ခိုင်မာ သည့် အထောက်အထားများ ရရှိရေးအတွက် ရှာဖွေစုစည်းခြင်း၊
 • တိုင်းရင်းသားလူမျိုးများအကြား ချစ်ကြည်ရင်းနှီးမှုနှင့်ငြိမ်းချမ်း သာယာ ဝပြောမှုကို တည်ဆောက်နိုင်ရေးအတွက် ဆောင်ရွက်ခြင်း၊
 • တိုင်းရင်းသားလူမျိုးများ၏ အခွင့်အရေးကာကွယ်စောင့်ရှောက် သည့် ဥပဒေပါ အခွင့် အရေးနှင့်ရပိုင်ခွင့်များ ဆုံးရှုံးမှုများအတွက် တိုင်တန်းမှုများ ကို စိစစ်လက်ခံ၍ ဖြေရှင်းဆောင်ရွက်ခြင်း၊

သုတေသနနှင့် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဌာနခွဲ

 • တိုင်းရင်းသားလူမျိုးများ၏ ဘက်စုံ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်စေမည့် ကိစ္စရပ်များ အတွက် သုတေသနပြု ဆောင်ရွက်ခြင်း၊
 • သုတေသနရလာဒ်များကို လက်တွေ့အသုံးပြုနိုင်ရေး ဆောင်ရွက်ခြင်း၊
 • တိုင်းရင်းသားလူမျိုးများအကြား အငြင်းပွားမှုများ ဖြေရှင်းနိုင်ရေးကိစ္စ ရပ်များ အတွက် သုတေသနပြုဆောင်ရွက်ခြင်း၊
 • လုပ်ငန်းစီမံချက်၊ စီမံကိန်းများ အတည်ပြုနိုင်ရေးအတွက် သက်ဆိုင်ရာ ဝန်ကြီး ဌာနနှင့် ပေါင်းစပ် ညှိနှိုင်း သုတေသနပြု ဆောင်ရွက်ခြင်း၊

တိုင်းရင်းသားများအခွင့်အရေးဆိုင်ရာဌာနခွဲ

 • နိုင်ငံတော်လုံခြုံရေး၊ တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးနှင့်ရပ်ရွာအေးချမ်းသာယာရေး၊ ပြည်သူတို့၏ကိုယ်ကျင့်တရားများ ကို မဆန့်ကျင်စေဘဲ တိုင်းရင်းသားများ ၏ အခွင့်အရေး များနှင့် ရပိုင်ခွင့်များ ရရှိရေးအတွက် ဆောင်ရွက်ခြင်း၊
 • တိုင်းရင်းသားလူမျိုးများ၏ ဒေသအတွင်း ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးလုပ်ငန်းများ၊ စီမံကိန်းကြီးများ၊ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ၊ သဘာဝသယံဇာတ ထုတ်ယူ သုံးစွဲခြင်း လုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်ရန်ရှိပါက ဒေသခံတိုင်းရင်းသား လူမျိုးများနှင့် ညှိနှိုင်း ဆောင်ရွက်ခြင်း၊
 • တိုင်းရင်းသားများ၏အခွင့်အရေးများကို သက်ဆိုင်ရာဓလေ့ထုံးတမ်းများ၊ တည်ဆဲ ဥပဒေများနှင့်အညီ ထိရောက်စွာ အကာအကွယ်ပေးနိုင်ရေး အတွက် ဥပဒေပိုင်းဆိုင်ရာ အကြံဉာဏ် လိုအပ်ပါက ဥပဒေကြောင်းအရ ကူညီ ဆောင်ရွက်ခြင်း၊
 • ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေပါ တိုင်းရင်းသားရေးရာအခွင့်အရေးများ ရရှိခံစား နိုင်ရေး အတွက် ဆောင်ရွက်ခြင်း၊

စီမံခန့်ခွဲရေးနှင့် ငွေစာရင်းဌာနခွဲ

စီမံခန့်ခွဲရေးနှင့် ငွေစာရင်းဌာနခွဲ၏ လုပ်ငန်းတာဝန်များမှာ အောက်ပါအတိုင်း ဖြစ်သည် –

 • တိုင်းရင်းသားအခွင့်အရေးများကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးဦးစီးဌာန၏ ဝန်ထမ်းရေးရာကိစ္စ ရပ်များ ဆောင်ရွက်ခြင်း၊
 • တိုင်းရင်းသားအခွင့်အရေးများကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးဦးစီးဌာန၏ လူ့စွမ်းအားအရင်း အမြစ်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် ဆောင်ရွက်ခြင်း၊
 • တိုင်းရင်းသားလူမျိုးများ၏ အခွင့်အရေးများ ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးအတွက် အခြား ဌာနများနှင့် ပေါင်းစပ်ညှိနှိုင်းခြင်း၊
 • တိုင်းရင်းသားအခွင့်အရေးများကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးဦးစီးဌာန၏ ရသုံးခန့်မှန်းခြေငွေ စာရင်းများကို ဘဏ္ဍာရေး စည်းမျဉ်း၊ စည်းကမ်းနှင့်အညီ ရေးဆွဲခြင်း၊
 • တိုင်းရင်းသားအခွင့်အရေးများ ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးဦးစီးဌာန၏ ၆ လပတ်နှင့့်် နှစ်ပတ်လည်အစီရင်ခံစာ ပြုစုခြင်း၊
 • တိုင်းရင်းသားအခွင့်အရေးများကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးဦးစီးဌာန၏ လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မှု အခြေအနေပေါ်  စိစစ်သုံးသပ်၍ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဌာနသို့ တင်ပြခြင်း၊

တိုင်းဒေသကြီးနှင့် ပြည်နယ်ညွှန်ကြားရေးမှူးရုံးများ

 • ကချင်ပြည်နယ်
 • ကယားပြည်နယ်
 • ကရင်ပြည်နယ်
 • ချင်းပြည်နယ်
 • စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး
 • တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီး
 • ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး
 • မကွေးတိုင်းဒေသကြီး
 • မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး
 • မွန်ပြည်နယ်
 • ရခိုင်ပြည်နယ်
 • ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး
 • ရှမ်းပြည်နယ်
 • ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး

တိုင်းဒေသကြီး၊ သို့မဟုတ် ပြည်နယ်ညွှန်ကြားရေးမှူးရုံးများ၏ လုပ်ငန်းတာဝန်များမှာ –

 • ဒေသအတွင်းရှိ တိုင်းရင်းသားလူမျိုးများ အငြင်းပွားမှုများ ဖြေရှင်းနိုင်ရန်အတွက် ပူးပေါင်း ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်ခြင်း
 • ဒေသအတွင်းရှိ တိုင်းရင်းသားလူမျိုးများအကြား ချစ်ကြည်ရင်းနှီးမှုနှင့် ငြိမ်းချမ်းသာယာဝပြောမှုကို တည်ဆောက်နိုင်ရေး ဆောင်ရွက်ခြင်း၊
 • တိုင်းရင်းသားလူမျိုးများ၏ ဒေသအတွင်းရှိ ငြိမ်းချမ်းရေးကို အထောက်အကူပြုစေမည့် ကိစ္စရပ်များအတွက် သုတေသနပြု ဆောင်ရွက်ခြင်းနှင့် လက်တွေ့အသုံးပြုနိုင်ရေးအတွက် ဆောင်ရွက်ခြင်း၊
 • ဒေသအတွင်းရှိ တိုင်းရင်းသားများ၏ အခွင့်အရေးနှင့် ရပိုင်ခွင့်များ ရရှိရေး၊ မဆုံးရှုံးစေရေးအတွက် ဆောင်ရွက်ခြင်း၊
 • ဒေသအတွင်းရှိ တိုင်းရင်းသားများ၏ အခွင့်အရေးများကို သက်ဆိုင်ရာ ဓလေ့ ထုံးတမ်းများ၊ တည်ဆဲ ဥပဒေများနှင့်အညီ ထိရောက်စွာ အကာအကွယ်ပေးနိုင်ရေးအတွက် ဥပဒေပိုင်းဆိုင်ရာ အကြံဉာဏ်လိုအပ်ပါက ဥပဒေကြောင်းအရ ကူညီဆောင်ရွက်ခြင်း၊
 • တိုင်းဒေသကြီး၊ သို့မဟုတ် ပြည်နယ်ဦးစီးရုံး၏ ရသုံးခန့်မှန်းခြေ ငွေစာရင်းများကို ဘဏ္ဍာရေးစည်းမျဉ်းစည်းကမ်းနှင့်အညီ ရေးဆွဲခြင်း၊
 • တိုင်းဒေသကြီး၊ သို့မဟုတ် ပြည်နယ် တိုင်းရင်းသားအခွင့်အရေးများ ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးဦးစီးဌာန၏ ၆ လပတ်နှင့် နှစ်ပတ်လည် အစီရင်ခံစာ ပြုစုခြင်းနှင့်
 • တိုင်းဒေသကြီး၊ သို့မဟုတ် ပြည်နယ် တိုင်းရင်းသားအခွင့်အရေးများ ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးဦးစီးဌာန၏ လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မှု အခြေအနေ အပေါ် စိစစ် သုံးသပ်တင်ပြခြင်း။