တိုင်းရင်းသားအခွင့်အရေးများကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးဦးစီးဌာန

ရုံးလိပ်စာ၊ တာဝန်ခံများနှင့် ဆက်သွယ်ရန်ဖုန်းနံပါတ်များ

စဉ် ရုံး/ဌာန လိပ်စာ တာဝန်ခံအမည်/ရာထူး ဖုန်းနံပါတ် email
၁။ ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်ရုံး ရုံးအမှတ် – ၁၄၊ နေပြည်တော် ၀၆၇-၄၀၉၅၅၇ hq.doer@moea.gov.mm
၂။ ငြိမ်းချမ်းရေးနှင့်အငြင်းပွားမှုများ
ဖြေရှင်းရေးအထောက်အကူပြုဌာနခွဲ
ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်ရုံး၊ ရုံးအမှတ် (၁၄) ဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူး ၀၆၇-၄၀၉၆၀၂ dir_radd.doer@moea.gov.mm
၃။ သုတေသနနှင့် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဌာနခွဲ ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်ရုံး၊ ရုံးအမှတ် (၁၄)၊ နေပြည်တော် ဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူး ၀၆၇-၄၀၉၅၄၈ dir_radd.doer@moea.gov.mm
၄။ တိုင်းရင်းသားများအခွင့်အရေးဆိုင်ရာဌာနခွဲ ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်ရုံး၊ ရုံးအမှတ် (၁၄)၊ နေပြည်တော် လက်ထောက်ညွှန်ကြားရေးမှူး ၀၆၇-၄၀၉၆၀၁ dir_etrd.doer@moea.gov.mm
၅။ စီမံခန့်ခွဲရေးနှင့်ငွေစာရင်းဌာနခွဲ ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်ရုံး၊ ရုံးအမှတ် (၁၄)၊ နေပြည်တော် ဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူး ၀၆၇-၄၀၉၅၄၆၊  ၀၆၇-၄၀၉၅၄၇ dir_aafd.doer@moea.gov.mm
၆။ ညွှန်ကြားရေးမှူးရုံး၊ ကချင်ပြည်နယ် ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ရုံးဟောင်းအရှေ့၊ ပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့ရုံးဝန်း၊ မြစ်ကြီးနားမြို့၊ ဦးစီးအရာရှိ ၀၇၄-၂၅၂၂၆၇၆ (fax)၀၇၄-၂၂၂၄၂၀၅၊ ၀၉၄၃၁၆၃၃၅၇ off_kacn.doer@moea.gov.mm
၇။ ညွှန်ကြားရေးမှူးရုံး၊ကယားပြည်နယ် နောင်ယား(ခ) ရပ်ကွက်၊ ဦးနီလမ်း၊ လွိုင်ကော်မြို့၊ကယားပြည်နယ်။ လက်ထောက်ညွှန်ကြားရေးမှူး ၀၉၇၉၇၆၆၇၄၁၉ (fax)၀၈၃-၂၂၂၄၂၄၁ off_kayh.doer@moea.gov.mm
၈။ ညွှန်ကြားရေးမှူးရုံး၊ကရင်ပြည်နယ် ပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့ရုံးဝင်း၊အမှတ်(၄)ရပ်ကွက်၊ ဘားအံမြို့၊ ကရင်ပြည်နယ်။ ညွှန်ကြားရေးမှူး ၀၉၄၄၃၄၈၃၇၆၆

(fax) ၀၅၈-၂၂၇၆၅

off_kayn.doer@moea.gov.mm
၉။ ညွှန်ကြားရေးမှူးရုံး၊ ချင်းပြည်နယ် ခရိုင်စုပေါင်းရုံး၊စျေးသစ်ရပ်ကွက်၊ ဟားခါးမြို့၊ ချင်းပြည်နယ် ဦးစီးအရာရှိ ၀၉၂၆၀၀၄၅၇၃၈ off_chin.doer@moea.gov.mm
၁၀။ ညွှန်ကြားရေးမှူးရုံး၊ စစ်ကိုင်းတိုင်း ရုံးကြီးလမ်း၊ရုံးကြီးရပ်ကွက်၊ စာတိုက်ကြီးအနီး၊ မုံရွာမြို့ လက်ထောက်ညွှန်ကြားရေးမှူး ၀၇၁-၂၆၃၄၇၊ (fax)၀၇၁-၂၆၃၄၈၊ ၀၉၂၀၆၄၆၄၈ off_sagg.doer@moea.gov.mm
၁၁။ ညွှန်ကြားရေးမှူးရုံး၊ တနင်္သာရီတိုင်း ကံ့ကော်လမ်း၊ မယ်ဒီလမ်းဆေးရုံ၊ အနောက် ဘက်ဆန်းချီရပ်၊ မြို့နယ်စုပေါင်းရုံး အောက်ထပ်၊ ထားဝယ်မြို့ ​လက်ထောက်ညွှန်ကြားရေးမှူး ၀၅၉-၂၀၂၁၆၁၅၊၀၉၇၉၀၄၁၇၁၂၅ off_tnty.doer@moea.gov.mm
၁၂။ ညွှန်ကြားရေးမှူးရုံး၊ ပဲခူးတိုင်း ဆည်မြောင်းလမ်းနှင့် သစ်တောရိပ်သာလမ်းထောင့်၊ ဥဿာမြို့သစ်၊ ပဲခူးမြို့ ​လက်ထောက်ညွှန်ကြားရေးမှူး ၀၅၂-၂၂၀၁၈၁၇၊ ၀၉၄၂၀၇၂၈၅၀၉ off_bago.doer@moea.gov.mm
၁၃။ ညွှန်ကြားရေးမှူးရုံး၊ မကွေးတိုင်း ပြည်တော်သာရပ်ကွက်၊ ပြည်တော်သာ (၁) လမ်း၊ မြို့နယ်စုပေါင်းရုံး၊ မကွေးမြို့ လက်ထောက်ညွှန်ကြားရေးမှူး ၀၆၃-၂၀၂၈၇၉၇၊ ၀၉၇၉၇၉၃၅၅၃၈၊ ၀၉၄၅၆၆၃၂၇၂၅ off_magy.doer@moea.gov.mm
၁၄။ ညွှန်ကြားရေးမှူးရုံး၊ မန္တလေးတိုင်း မ-၉/၁၆ ၊ ၆၃ လမ်း၊ သိပ္ပံလမ်းနှင့်ချယ်ရီ လမ်းကြား၊ မြို့သစ် အမှတ်(၁)ရပ်ကွက်၊ ချမ်းမြသာစည်မြို့နယ်မန္တလေးမြို့။ ​ဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူး ၀၂-၂၈၄၈၁၅၃၊ (fax)၀၂-၂၈၄၈၁၅၄၊ ၀၉၄၂၂၂၉၁၉၉၄၊ ၀၉၉၇၉၃၂၉၁၆၉ off_mndy.doer@moea.gov.mm
၁၅။ ညွှန်ကြားရေးမှူးရုံး၊ မွန်ပြည်နယ် မော်လမြိုင်-ကျိုက်မရောလမ်းမကြီး၊ မင်းရွာကျေးရွာအုပ်စု၊ ရွာသစ်ရွာ၊ မော်လမြိုင်မြို့။ လက်ထောက်ညွှန်ကြားရေးမှူး ၀၉-၅၀၂၉၂၃၅ off_mons.doer@moea.gov.mm
၁၆။ ညွှန်ကြားရေးမှူးရုံး၊ ရခိုင်ပြည်နယ် မြို့နယ်စုပေါင်းရုံး သစ်၊ဆတ်ရိုးကျ ရပ်ကွက်၊ ​ လက်ထောက်ညွှန်ကြားရေးမှူး ၀၉၂၆၄၃၂၉၀၀၂၊ ၀၉၇၉၇၈၃၇၀၁၀၊ off_rake.doer@moea.gov.mm
၁၇။ ညွှန်ကြားရေးမှူးရုံး၊ ရန်ကုန်တိုင်း အမှတ်(၃)၊ဥယျာဉ် လမ်း၊ (၁၀) ရပ်ကွက်၊ ကမာရွတ်မြို့နယ် လက်ထောက်ညွှန်ကြားရေးမှူး ၀၁-၅၂၄၈၀၄၊ (fax)၀၁-၅၂၄၈၄၇၊ ၀၉၅၂၅၁၇၆၅ off_yagn.doer@moea.gov.mm
၁၈။ ညွှန်ကြားရေးမှူးရုံး၊ ရှမ်းပြည်နယ် ခရိုင်အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးဦးစီးဌာန (ရုံးဟောင်း)၊ သစ်တောရပ်ကွက်၊ ရှမ်းပြည်နယ်၊ တောင်ကြီးမြို့။ ဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူး ၀၈၁-၂၁၂၅၇၇၅၊ ၀၉၄၂၈၃၃၀၀၈၃၊ ၀၉၂၅၀၈၀၂၉၆၂ off_shan.doer@moea.gov.mm
၁၉။ ညွှန်ကြားရေးမှူးရုံး၊ ဧရာဝတီတိုင်း ကွင်းအမှတ်(၁၆၃/စီ)၊ ရုံးရပ်ကွက်၊ မဟာစေတီလမ်းမကြီး၊ အမှတ်(၁၃)ရပ်ကွက်၊ မြက်တိုရပ်၊ ပုသိမ်မြို့။ ​လက်ထောက်ညွှန်ကြားရေးမှူးး ၀၄၂-၂၉၂၇၅၊ ၀၉၄၂၀၀၄၉၇၀၀၊ ၀၉၉၅၀၀၈၂၉၄၈ off_awdy.doer@moea.gov.mm