ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးရုံး

ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးရုံး

ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးရုံး၏ ဖွဲ့စည်းပုံတွင် ရုံးတစ်ရုံးနှင့် ဌာနခွဲ ၅ ခုပါဝင်၍ ယင်းတို့၏ ဖွဲ့စည်းပုံပါ တာဝန်နှင့် ဝတ္တရားများမှာ အောက်ပါအတိုင်း ဖြစ်သည် –

အုပ်ချုပ်ရေးနှင့်လူ့အရင်းအမြစ်စီမံခန့်ခွဲမှုဌာနခွဲ

 • ဝန်ကြီးဌာနပိုင်ရုံး၊ အဆောက်အအုံအတွင်းရှိ လူပုဂ္ဂိုလ်လုံခြုံရေး၊ စာရွက် စာတမ်းလုံခြုံရေး၊ ကွန်ပျူတာများ၊ ဆက်စပ်ပစ္စည်းများနှင့် ကွန်ရက်များ လုံခြုံရေးတို့ကို စနစ်တကျရှိစေရေးကြပ်မတ်ဆောင်ရွက်ခြင်းနှင့် e-Government သတင်းအချက်အလက်နှင့် နည်းပညာဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းများ အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်ခြင်း၊
 • ဝန်ကြီးဌာန၏ လူ့စွမ်းအားအရင်းအမြစ်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် လိုအပ် သည့် အစီအမံများအား ဤဝန်ကြီးဌာနလက်အောက်ရှိ ဦးစီးဌာနများနှင့် ပေါင်းစပ် ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်ခြင်း

မူဝါဒနှင့် ဥပဒေလုပ်ထုံးလုပ်နည်းစိစစ်ရေးနှင့် လုပ်ငန်းစစ်ဆေးရေးဌာနခွဲ

 • တိုင်းရင်းသားလူမျိုးများ၏ အခွင့်အရေးကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေး ဥပဒေပါရည်ရွယ်ချက်များကို အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်နိုင်ရန် အတွက် မူဝါဒနှင့် လုပ်ငန်းစဉ်များ ချမှတ်ခြင်းနှင့် လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများ၊ အမိန့်များထုတ်ပြန်ခြင်း၊ ပြင်ဆင်ခြင်း၊ ဖြည့်စွက်ခြင်းများကို ဆောင်ရွက်ခြင်း၊
 •  ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေနှင့် တိုင်းရင်းသားလူမျိုးများ၏ အခွင့်အရေး ကာကွယ် စောင့်ရှောက်ရေးဥပဒေပါ တိုင်းရင်းသားလူမျိုးများ၏ အခွင့်အရေး များကို ဥပဒေနှင့်အညီ အပြည့်အဝရရှိခံစားနိုင်ရေးအတွက် ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ခြင်း၊

စီမံကိန်းနှင့်စာရင်းအင်းဌာနခွဲ

 • တိုင်းရင်းသားအချင်းချင်း စည်းလုံးညီညွတ်ရေး၊ ချစ်ကြည်လေးစားရေးနှင့် ရိုင်းပင်းကူညီရေးတို့ တိုးတက်ဖြစ်ထွန်းစေရန် ဆောင်ရွက်ခြင်း၊
 • တိုင်းရင်းသားလူမျိုးများ၏ လူနေမှုဘဝ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် လုပ်ငန်းစီမံချက်များရေးဆွဲခြင်းနှင့် ဦးစီးဌာနအလိုက် လုပ်ငန်းပြီးစီးမှုကို စနစ်တကျ မှတ်တမ်းတင်ခြင်း၊

ဝန်ကြီးဌာနတွင်းစာရင်းစစ်နှင့်ဘဏ္ဍာရေးဌာနခွဲ

 • ဝန်ကြီးဌာန၏ ရသုံးမှန်းခြေငွေစာရင်းများကို ဘဏ္ဍာရေးစည်းမျဉ်းနှင့် အညီ ပြုစုရေးဆွဲခြင်း၊
 • ဘဏ္ဍာရေးနှင့်စာရင်းစစ်ဆေးရေးဆိုင်ရာကိစ္စရပ်များအတွက် ဝန်ကြီးဌာန ကိုယ်စား ပြုစုရေးဆွဲ၍ သက်ဆိုင်ရာဌာနများနှင့် တာဝန်ခံညှိနှိုင်း ဆောင်ရွက်ခြင်း၊

ပြည်တွင်းပြည်ပဆက်ဆံရေးနှင့် သတင်းပြန်ကြားရေးဌာနခွဲ

 • တိုင်းရင်းသားရေးရာကိစ္စရပ်များနှင့် စပ်လျဉ်း၍ ပြည်ပအစိုးရ အဖွဲ့အစည်းများ၊ ကုလသမဂ္ဂအဖွဲ့အစည်းများ၊ အစိုးရမဟုတ်သော နိုင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်းများနှင့် ပူးပေါင်း ဆောင်ရွက်ရေးလုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်ခြင်း
 • ပြည်တွင်းပြည်ပ ကိုယ်စားလှယ်များ လာရောက်ခြင်း၊ စေလွှတ်ခြင်းနှင့် ပြည်ပသို့ ပညာသင်စေလွှတ်ခြင်းဆိုင်ရာကိစ္စများ ဆောင်ရွက်ခြင်း
 • ဝန်ကြီးဌာန၏ လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ချက်နှင့် သတင်းများ ထုတ်ပြန်နိုင်ရေးအတွက် ဆောင်ရွက်ခြင်း

ဦးစီးရုံး

 • ဌာနများအကြား ပေါင်းစပ်ညှိနှိုင်းမှုအတွက် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ခြင်း
 • တိုင်းဒေသကြီး သို့မဟုတ် ပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့နှင့် ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်မှုများအတွက် ပံ့ပိုးကူညီဆောင်ရွက်ခြင်း၊