လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ချက်များ

ရုံးအဆောက်အဦသစ်များဖွင့်လှစ်ခြင်း

တိုင်းဒေသကြီး/ပြည်နယ်ညွှန်ကြားရေးမှူးရုံးများကိုအောက်ပါအတိုင်းဖွင့်လှစ်ခဲ့ပါသည်-

တိုင်းဒေသကြီး/

ပြည်နယ်

ရုံးစတင် ဖွင့်လှစ်သောနေ့

ရုံးအဆောက်အဦသစ်

ဖွင့်လှစ်သောနေ့

ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး ၁၅-၃-၂၀၁၈ ၃၀.၃.၂၀၁၉
မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး ၂၅-၈-၂၀၁၇
ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး ၁၁-၉-၂၀၁၇ ၂၂.၂.၂၀၁၉
မကွေးတိုင်းဒေသကြီး ၁၂-၃-၂၀၁၈
စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး ၁၁-၉-၂၀၁၇
ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး ၁၀-၇-၂၀၁၇ ၈-၁-၂၀၁၉
တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီး ၃၀-၄-၂၀၁၈
ကချင်ပြည်နယ် ၂၃-၈-၂၀၁၇
ကယားပြည်နယ် ၅-၉-၂၀၁၇ ၁၈-၆-၂၀၁၈
ကရင်ပြည်နယ် ၇-၄-၂၀၁၇ ၂၈-၆-၂၀၁၈
ချင်းပြည်နယ် ၂၁-၂-၂၀၁၈
မွန်ပြည်နယ် ၁-၃-၂၀၁၇ ၁၉-၃-၂၀၁၈
ရခိုင်ပြည်နယ် ၅-၉-၂၀၁၇
ရှမ်းပြည်နယ် ၅-၂-၂၀၁၈