လုပ်ငန်းလမ်းညွှန်

လုပ်ငန်းလမ်းညွှန်

မေး     (၁)     တိုင်းရင်းသားလူမျိုးများသည် မိမိတို့ တိုင်းရင်းသားလူမျိုးများ၏ အခွင့် အရေး နစ်နာဆုံးရှုံးမှု ဖြစ်ပေါ်ပါက မည်သို့ ဆက်သွယ်ဆောင်ရွက်ရမည် နည်း။

ဖြေ      (၁)     တိုင်းရင်းသားလူမျိုးများအနေဖြင့် မိမိတို့ တိုင်းရင်းသားလူမျိုးများ၏ အခွင့် အရေး နစ်နာဆုံးရှုံးပါက သက်ဆိုင်ရာ တိုင်းဒေသကြီး သို့မဟုတ် ပြည်နယ် အစိုးရအဖွဲ့ထံ တင်ပြနိုင်သကဲ့သို့ လည်းကောင်း၊ နစ်နာသူကိုယ်တိုင်သော် လည်းကောင်း၊ သက်ဆိုင်ရာ ဒေသများရှိ တိုင်းရင်းသား စာပေနှင့်ယဉ်ကျေး မှုဆိုင်ရာ အဖွဲ့အစည်းများ၏ အကူအညီဖြင့် လည်းကောင်း၊ တိုင်းရင်းသား လူမျိုးများရေးရာဝန်ကြီးဌာန၏ ပြည်နယ်နှင့်တိုင်းဒေသကြီး ညွှန်ကြားရေး မှူးရုံးများသို့ ဆက်သွယ်ဆောင်ရွက်နိုင်ပါသည်။

မေး     (၂)      တိုင်းရင်းသားလူမျိုးများ၏ ယဉ်ကျေးမှုနှင့်သက်ဆိုင်သော ရိုးရာအမွေ အနှစ် ပစ္စည်းများကို လှူဒါန်းလိုပါက မည်သို့ ဆက်သွယ်ဆောင်ရွက်ရမည်နည်း။

ဖြေ      (၂)     တိုင်းရင်းသားလူမျိုးများ၏ ယဉ်ကျေးမှုနှင့်သက်ဆိုင်သော ရိုးရာ အမွေအနှစ် ပစ္စည်းများကို တိုင်းရင်းသားလူမျိုးများရေးရာဝန်ကြီးဌာနရှိ သက်ဆိုင်ရာ ဦးစီးဌာနသို့လည်းကောင်း၊ ပြည်နယ်နှင့်တိုင်းဒေသကြီး ညွှန်ကြားရေးမှူးရုံး များသို့လည်းကောင်း ဆက်သွယ် လှူဒါန်းနိုင်ပါသည်။