ဝန်ကြီးရုံး

ရုံးလိပ်စာ၊ တာဝန်ခံများနှင့် ဆက်သွယ်ရန် ဖုန်းနံပါတ်များ

စဉ် ရုံး/ဌာန လိပ်စာ တာဝန်ခံအမည်/ရာထူး ဖုန်းနံပါတ် email
၁။ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးရုံး ရုံးအမှတ် – ၁၄၊ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးရုံး အမြဲတမ်းအတွင်းဝန် ၀၆၇-၃၄၁၃၂၀၅၊ ၀၆၇-၃၄၀၉၅၅၄ dg_umo@moea.gov.mm
၂။  ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးရုံး ရုံးအမှတ် – ၁၄၊ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးရုံး ဒုတိယအမြဲတမ်းအတွင်းဝန် ၀၆၇-၃၄၀၉၅၉၈ dps_umo@moea.gov.mm
၃။ အုပ်ချုပ်ရေးနှင့် လူ့အရင်းအမြစ် စီမံခန့်ခွဲမှုဌာနခွဲ ရုံးအမှတ် – ၁၄၊ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးရုံး ဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူး ၀၆၇-၃၄၀၉၅၅၁ dir_ahrm.umo@moea.gov.mm
၄။ မူဝါဒနှင့်ဥပဒေလုပ်ထုံးလုပ်နည်း စိစစ်ရေးနှင့်လုပ်ငန်းစစ်ဆေးရေးဌာနခွဲ ရုံးအမှတ် – ၁၄၊ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးရုံး ဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူး ၀၆၇-၃၄၀၉၅၀၅ dir_plsi.umo@moea.gov.mm
၅။ စီမံကိန်းနှင့်စာရင်းအင်းဌာနခွဲ ရုံးအမှတ် – ၁၄၊ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးရုံး ဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူး ၀၆၇-၃၄၀၉၅၀၄ dir_pasd.umo@moea.gov.mm
၆။ ဝန်ကြီးဌာနတွင်း စာရင်းစစ်နှင့် ဘဏ္ဍာရေးဌာနခွဲ ရုံးအမှတ် – ၁၄၊ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးရုံး ဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူး ၀၆၇-၃၄၀၉၅၅၀ dir_iaaf.umo@moea.gov.mm
၇။ ပြည်တွင်းပြည်ပ ဆက်ဆံရေးနှင့် သတင်းပြန်ကြားရေးဌာနခွဲး ရုံးအမှတ် – ၁၄၊ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးရုံး ဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူး ၀၆၇-၃၄၀၉၅၂၃ dir_ieri.umo@moea.gov.mm
၈။ e-Government ဌာနခွဲ ရုံးအမှတ် – ၁၄၊ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးရုံး လက်ထောက်ညွှန်ကြားရေးမှူး ၀၆၇-၃၄၀၉၆၉၉ webmaster@moea.gov.mm
၉။ တာဝန်မှူးရုံးခန်း ရုံးအမှတ် – ၁၄၊ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးရုံး ၀၆၇-၃၄၀၉၂၉၈