ဝန်ကြီးရုံး

ရုံးလိပ်စာ၊ တာဝန်ခံများနှင့် ဆက်သွယ်ရန် ဖုန်းနံပါတ်များ

စဉ် ရုံး/ဌာန လိပ်စာ တာဝန်ခံအမည်/ရာထူး ဖုန်းနံပါတ် email
၁။ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးရုံး ရုံးအမှတ် – ၁၄၊ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးရုံး ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ် ၀၆၇-၄၁၃၂၀၅၊ ၀၆၇-၄၀၉၅၅၄
၂။  ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးရုံး ရုံးအမှတ် – ၁၄၊ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးရုံး ဒုတိယအမြဲတမ်းအတွင်းဝန် ၀၆၇-၄၀၉၅၉၈
၃။ အုပ်ချုပ်ရေးနှင့် လူ့အရင်းအမြစ် စီမံခန့်ခွဲမှုဌာနခွဲ ရုံးအမှတ် – ၁၄၊ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးရုံး ဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူး ၀၆၇-၄၀၉၅၅၁
၄။ မူဝါဒနှင့်ဥပဒေလုပ်ထုံးလုပ်နည်း စိစစ်ရေးနှင့်လုပ်ငန်းစစ်ဆေးရေးဌာနခွဲ ရုံးအမှတ် – ၁၄၊ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးရုံး ဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူး ၀၆၇-၄၀၉၅၀၅
၅။ စီမံကိန်းနှင့်စာရင်းအင်းဌာနခွဲ ရုံးအမှတ် – ၁၄၊ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးရုံး ဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူး ၀၆၇-၄၀၉၅၀၄
၆။ ဝန်ကြီးဌာနတွင်း စာရင်းစစ်နှင့် ဘဏ္ဍာရေးဌာနခွဲ ရုံးအမှတ် – ၁၄၊ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးရုံး ဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူး ၀၆၇-၄၀၉၅၅၀
၇။ ပြည်တွင်းပြည်ပ ဆက်ဆံရေးနှင့် သတင်းပြန်ကြားရေးဌာနခွဲး ရုံးအမှတ် – ၁၄၊ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးရုံး ဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူး ၀၆၇-၄၀၉၅၂၃
၈။ တာဝန်မှူးရုံးခန်း ရုံးအမှတ် – ၁၄၊ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးရုံး ၀၆၇-၄၀၉၂၉၈

 

www.moea.gov.mm (beta) တွင် ဖော်ပြထားသည့် အချက်အလက်များနှင့် ပတ်သက်၍ အကြံပြုလိုသည်များရှိပါက webmaster@moea.gov.mm သို့ mail ဖြင့် ဖြစ်စေ ဖုန်း ၀၆၇၃၄၀၉၅၀၄ သို့ ရုံးချိန်အတွင်းဖြစ်စေ ဆက်သွယ်နိုင်ပါကြောင်း ဖော်ပြအပ်ပါသည်။