အခြားဝက်ဘ်ဆိုဒ်များ

အခြားဝက်ဘ်ဆိုဒ်များ

စဉ် အခြား website များ Website လိပ်စာ
၁။ Myanmar National Portal https://myanmar.gov.mm
၂။ Myanmar Information Management Unit – MIMU https://themimu.info

www.moea.gov.mm (beta) တွင် ဖော်ပြထားသည့် အချက်အလက်များနှင့် ပတ်သက်၍ အကြံပြုလိုသည်များရှိပါက webmaster@moea.gov.mm သို့ mail ဖြင့် ဖြစ်စေ ဖုန်း ၀၆၇၃၄၀၉၅၀၄ သို့ ရုံးချိန်အတွင်းဖြစ်စေ ဆက်သွယ်နိုင်ပါကြောင်း ဖော်ပြအပ်ပါသည်။