စာကြည့်တိုက်တည်ထောင်ထားခြင်း

ဌာနတွင် မူဝါဒများချမှတ်ရာတွင်လည်းကောင်း၊ တိုင်းရင်းသားလူမျိုးများ၏အခွင့်အရေး ကာကွယ်စောင့်ရှောက်မှုနှင့်အငြင်းပွားမှုများဖြေရှင်းရာတွင်လည်းကောင်း၊ သုတေသနစာတမ်း များရေးသားရာတွင်လည်းကောင်း၊စာအုပ်သက်သေအဖြစ် ကိုးကားမှုပြုနိုင်ရန်နှင့် ဌာနရှိဝန်ထမ်း များ၏ တိုင်းရင်းသားရေးရာများကို သိရှိနားလည်မှု တိုးတက်စေရန်လည်းကောင်း ရည်ရွယ်၍ မူဝါဒရေးရာ၊ နိုင်ငံရေးရာ၊ တိုင်းရင်းသားရေးရာဆိုင်ရာ စာအုပ်စာတမ်းများကို သုတေသနနှင့် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဌာနခွဲတွင် စာကြည့်တိုက်အဖြစ် မှတ်တမ်းဖြင့် ထိန်းသိမ်း ထားရှိပါသည်။

Share: