ဝန်ထမ်းများ စွမ်းဆောင်ရည် မြင့်မားစေရေးနှင့်လူ့စွမ်းအားအရင်းအမြစ် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး အတွက်သင်တန်းများစေလွှတ်မှု အခြေအနေ

တိုင်းရင်းသားအခွင့်အရေးများကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးဦးစီးဌာနသည် ဌာနအတွင်းရှိ ဝန်ထမ်းများအား လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ရာ၌ ပိုမိုအဆင်ပြေအောင်မြင်စွာဆောင်ရွက်နိုင်စေရန်နှင့် ဝန်ထမ်းများ၏စွမ်းဆောင်ရည်မြင့်မားလာစေရန်၊ လူ့စွမ်းအားအရင်းအမြစ်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်စေရန် ရည်ရွယ်၍ ဝန်ထမ်းအဖွဲ့အစည်း အကြီးအမှူး စီမံခန့်ခွဲမှု သင်တန်း (၁)ဦး၊ အလယ်အလတ် အဆင့်၊ အရာထမ်း စီမံခန့်ခွဲမှုသင်တန်း၊ ပြည်သူ့ဝန်ထမ်းစီမံခန့်ခွဲမှု အဆင့်မြင့်ဒီပလိုမာသင်တန်း (၂)ဦး၊ အရာထမ်းအခြေခံသင်တန်း(၄)ဦး၊ အရာထမ်းလောင်းအခြေခံသင်တန်း(၁၂)ဦး၊ အရာထမ်း ငယ်အခြေခံသင်တန်း(၃၁)ဦး၊စာရေးဝန်ထမ်းအခြေခံသင်တန်း(၈)ဦး၊ အခြေခံစာရင်းကိုင်နှင့်ရုံးလုပ် ငန်းကျွမ်းကျင်မှု သင်တန်း (၃)  ဦး ၊ အဆင့်မြင့်စာရင်းကိုင်နှင့် ရုံးလုပ်ငန်းကျွမ်းကျင်မှု သင်တန်း(၁)ဦး၊ ပင်စင်အထောက်အကူပြုသင်တန်း (၂)ဦး၊ ဗီဒီယိုကင်မရာကိုင်တွယ်အသုံးပြုမှုနှင့် ရိုက်ကူးမှုသင်တန်း (၁)ဦး၊ Linux Foundation Course သင်တန်း(၂)ဦး၊ Sustainable Development and Urban Planning သင်တန်း(၁)ဦး၊ Microsoft Excel Word 2010 Training သင်တန်း (၁)ဦး၊ English Language Training for Government Official သင်တန်း(၃)ဦး၊ Responsive Web Design and Java Script Course သင်တန်း(၁)ဦး၊ English Language Fellows (ELF) Program သင်တန်း(၉)ဦး၊ Government Enterprise and Campus Networking Training သင်တန်း(၁)ဦး၊ Advanced Course on Attracting သင်တန်း(၁)ဦး၊ English for Effective Negotiations သင်တန်း(၁)ဦး၊ Industrial Revolution 4.0 and Its Impact on Policy Formulation သင်တန်း (၁)ဦး၊ လူမှုရေးပေါင်းစည်းမှုဆိုင်ရာ အရည်အသွေးမြှင့်တင်ရေးသင်တန်း (Social Cohesion) (၄၀)ဦး၊  အခွင့်အရေးဆိုင်ရာ အခြေခံသုတေသနနည်းနာသင်တန်း(၂၀)ဦး၊ EDMs အသုံးပြုနည်း ဌာနတွင်းဆင့်ပွားသင်တန်း (၃)ဦး၊ GPMs အသုံးပြုနည်းဌာနတွင်းဆင့်ပွားသင်တန်း (၃)ဦး ၊ အရာထမ်း(၇၇)ဦး၊ အမှုထမ်း(၇၅)ဦး စုစုပေါင်း (၁၅၂)ဦးအား သင်တန်းများသို့ တက်ရောက်ရန် စေလွှတ်နိုင်ခဲ့ပါသည်။

Share: