လူမှုဘဝများမြင့်မားရေးအတွက်ဆောင်ရွက်ခြင်း

ဥပဒေအရအပ်နှင်းထားသည့် ဝန်ကြီးဌာန၏ လုပ်ငန်းတာဝန်ဖြစ်သော ဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်မှု နည်းပါးသည့် တိုင်းရင်းသားလူမျိုးများ၏ လူမှုဘဝများမြင့်မားလာစေရေးအတွက် ပညာရေး၊ ကျန်းမာရေး၊ စီးပွားရေးနှင့် လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး စသည့် ဘက်စုံဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး လုပ်ငန်းများတွင် သက်ဆိုင်ရာဝန်ကြီးဌာနများ၊ အစိုးရအဖွဲ့အစည်းများ၊ ဆက်စပ် ပတ်သက်သူများနှင့် ညှိနှိုင်းပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ပေးခြင်းတို့ကို ပထမ ၆ လပတ် ကာလအတွင်း အောက်ပါအတိုင်း ဆောင်ရွက်နိုင်ခဲ့ပြီး ဖြစ်သည် –

          ( ၁ )   တိုင်းရင်းသားဒေသများတွင် ကျန်မာရေးအသိပညာမြှင့်တင်နိုင်ရန် ကျန်းမာရေး ဆိုင်ရာ စံပြုအချက်အလက်များစာအုပ်အား တိုင်းရင်းသားဘာသာများသို့ ပြန်ဆိုခြင်းလုပ်ငန်းကို ဆောင်ရွက်ခဲ့ရာ ယခင်တိုင်းရင်းသားဘာသာ ၂၇ မျိုးမှ ယခုအခါ တိုင်းရင်းသားဘာသာ ၅၅ မျိုးအထိ ဘာသာ ပြန်ဆို၍ ဖြန့်ဝေပေးနိုင်ခဲ့ပါသည်။

            ( ၂ )    ကျန်းမာရေးနှင့်အားကစားဝန်ကြီးဌာနမှ ထုတ်ဝေသော ကျန်းမာရေးဆိုင်ရာ အသိပညာပေးစာစောင်များနှင့် UNICEF က ထုတ်ဝေသော နှိုးဆော်ပညာပေး ပိုစတာများအား တိုင်းရင်းသားဘာသာများသို့ ပြန်ဆိုပေးနိုင်ခဲ့ပါသည်။

            ( ၃ )   ကျန်းမာရေးဆိုင်ရာ စံပြုအချက်အလက်များစာအုပ် (Version-1) တွင် ထပ်မံ ဖြည့်စွက် ဖော်ပြရန် တိုင်းရင်းသားအစားအစာ ၃၇၄ မျိုးနှင့် သက်ဆိုင်သည့် အချက်အလက်များကိုစုစည်း မှတ်တမ်းတင်နိုင်ခဲ့ပါသည်။

            ( ၄ )    ရခိုင်ပြည်နယ်၊ မင်းပြားမြို့နယ်၊ အိမ်တွင်းလက်မှုသင်တန်းကျောင်း၌ ၂၆-၁၁-၂၀၁၈ မှ ၁-၃-၂၀၁၉ ရက်နေ့အထိ ဖွင့်လှစ်သည့် အခြေခံအိမ်တွင်းမှုသင်တန်း အမှတ်စဉ် (၁/၂၀၁၈) သို့ မြိုတိုင်းရင်းသား ၁၉ ဦး၊ ခမီတိုင်းရင်းသား ၁၈ ဦး၊ စုစုပေါင်း ၃၇  ဦးနှင့် အဆင့်မြင့်စက်ချုပ်သင်တန်းတွင် မြိုတိုင်းရင်းသား  ၇ ဦး၊ ဒိုင်းနက်တိုင်းရင်းသား ၁ ဦးနှင့် လေးတူချင်းတိုင်းရင်းသား ၃ ဦး၊ စုစုပေါင်း ၁၁ ဦးတို့ တက်ရောက်နိုင်ရေးအတွက် သက်ဆိုင်ရာနှင့်ညှိနှိုင်း ဆောင်ရွက်ပေးနိုင် ခဲ့ပါသည်။

Share: