တိုင်းရင်းသားလူမျိုးများ၏အခွင့်အရေး ကာကွယ်စောင့်ရှောက်သည့် ဥပဒေ (ဂေဘား)

ERPL_Gai-Bar

 

Share: