၂၀၁၇ -၂၀၁၈ ဘဏ္ဍာနှစ်အတွင်း ဆောင်ရွက်မည့် လုပ်ငန်းစဉ်များ

ရည်မှန်းချက်အတိုင်း အကောင်အထည် ဖော်နိုင်ရန်အတွက် လုပ်ငန်းစဉ်များကို ရသုံးမှန်းခြေငွေစာရင်းနှင့် ကိုက်ညှိ၍ Plan to Budgeting နည်းစနစ်ဖြင့် ပြုစုတင်ပြအပ်ပါသည်။ သို့ရာတွင် အချို့လုပ်ငန်းစဉ်များမှာ လက်ရှိ ဘဏ္ဍာရေးနှစ်အတွင်း အကျိုးအမြတ် ဖြစ်ပေါ်နိုင်ပြီး အချို့သော လုပ်ငန်းစဉ်များမှာ ကာလတိုနှင့် ကာလရှည်များ၌သာ သိသာ ထင်ရှား ပေါ်လွင်နိုင်ပါသည်။ လုပ်ငန်းစဉ်များမှာ –

(က)    ဦးစီးဌာန ၂ ခု၏ တိုင်းဒေသကြီးနှင့် ပြည်နယ်ရုံးများ တည်ဆောက်မည်။

( ခ )   ဦးစီးဌာန  ၂ ခု၏ တိုင်းဒေသကြီးနှင့် ပြည်နယ်ရုံးများအား ခွင့်ပြုဖွဲ့စည်းပုံနှင့်အညီ ဝန်ထမ်းများ ဖြည့်တင်းခန့်ထား တာဝန်ပေးခြင်းကို ဆောင်ရွက်မည်။

( ဂ )   ဦးစီးဌာန ၂ ခု၏ တိုင်းဒေသကြီးနှင့် ပြည်နယ်ရုံးများတွင် လိုအပ်မည့် ရုံးသုံး ပစ္စည်းများ ဖြည့်တင်းခြင်းကို ဆောင်ရွက်မည်။

(ဃ)    အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲများ ကျင်းပဆောင်ရွက်မည်။

( င )   တိုင်းရင်းသားဘာသာဖြင့် စာအုပ်စာတမ်းများ ပုံနှိပ်ထုတ်ဝေခြင်းကို ဆောင်ရွက်မည်။

( စ )   ဝန်ထမ်းများ အရည်အသွေးမြှင့်တင်ရေး ဌာနတွင်းသင်တန်းများ ဖွင့်လှစ် ဆောင်ရွက်မည်။

(ဆ)    လုပ်ငန်းနယ်ပယ်အလိုက် သုတေသနလုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်မည်။

( ဇ )   e-Government ဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်မည်။

Share: