ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီးညွှန်ကြားရေးမှူးရုံး (ပုသိမ်မြို့) အိတ်ဖွင့်တင်ဒါခေါ်ယူခြင်း

Tender 14_001_20-21

Online စနစ်ဖြင့်တင်ဒါလျှောက်လွှာရောင်းချမည့်အစီအစဉ်

အိတ်ဖွင့်တင်ဒါတင်သွင်းသူများ လိုက်နာရမည့်စည်းကမ်းချက်များ

Share: