တိုင်းရင်းသားလူမျိုးများရေးရာဝန်ကြီးဌာန၊ ဒုတိယဦးစီးမှူးရာထူးနေရာများအတွက် ဖြေဆိုခွင့်ရသူများ၏ ခုံအမှတ်နှင့် အမည်စာရင်းများ

တိုင်းရင်းသားလူမျိုးများရေးရာဝန်ကြီးဌာန

ဒုတိယဦးစီးမှူးရာထူးနေရာများအတွက် ဖြေဆိုခွင့်ရသူများ၏ ခုံအမှတ်နှင့် အမည်စာရင်း

ဖြေဆိုရမည့်နေ့  / အချိန်                     – ၁၇-၇-၂၀၂၁ ရက်(စနေနေ့) / နံနက် ၁၀:၀၀ နာရီ
ဖြေဆိုခွင့်ကတ်ပြားထုတ်ယူရမည့်နေ့     – ၁၇-၇-၂၀၂၁ ရက်(စနေနေ့) / နံနက် ၀၈:၃၀ နာရီ
ဖြေဆိုရမည့်ဘာသာ/အချိန်                  – အင်္ဂလိပ်စာ (၁၀:၀၀) နာရီမှ ( (၁၂:၀၀) နာရီထိ
                                                       – အထွေထွေဗဟုသုတ  (၁၃:၀၀) နာရီမှ ( (၁၅:၀၀) နာရီထိ

ဖြေဆိုရမည့်နေရာ                              – တိုင်းရင်းသားလူမျိုးများရေးရာဝန်ကြီးဌာန၊ ရုံးအမှတ်(၁၄)၊

                                                          နေပြည်တော်

ခုံအမှတ် အမည် အဘအမည် နိုင်ငံသားစိစစ်ရေး
ကတ်ပြားအမှတ်
၀၁ ဒေါ်နှင်းနန္ဒာနွယ် ဦးယဉ်နွယ် ၁၂/တကန(နိုင်)၁၇၁၂၀၅
၀၂ ဒေါ်မြင့်မြင့်ခိုင် ဦးကျော်လေး ၉/ပမန(နိုင်)၂၃၀၁၄၁
၀၃ ဦးအောင်ဇော်မြင့် ဦးစိန်တိုး ၈/မတန(နိုင်)၀၅၆၈၂၅
၀၄ ဒေါ်ခင်သန္တာလှိုင် ဦးတင်လှိုင် ၁၂/ဒဂန(နိုင်)၀၃၃၅၆၆
၀၅ ဒေါ်သျှားဆက်မော် ဦးဇော်လင်း ၁၂/ဒဂမ(နိုင်)၀၂၅၅၀၅
၀၆ ဦးမင်းစည်သူလှိုင် ဦးသိန်းဝင်း ၉/မဟမ(နိုင်)၀၄၂၉၆၅
၀၇ ဒေါ်ဆုဆုထက် ဦးလှအုန်း ၉/ပဥလ(နိုင်)၀၅၄၅၄၅
၀၈ ဦးဝေယံထက် ဦးကျော်မြင့် ၁၀/မလမ(နိုင်)၂၃၅၂၉၅
၀၉ ဒေါ်အိမို့မို့အောင် ဦးအောင်ညို ၇/ပခန(နိုင်)၃၇၅၉၁၉
၁၀ ဒေါ်မေဝတ်ရည်ဖြိုး ဦးထွန်းအုံ ၁၂/မဂတ(နိုင်)၁၀၇၆၀၀
၁၁ ဦးနေသူဦး ဦးအောင်ဇော်ဝင်း ၉/နထက(နိုင်)၁၆၄၇၇၀
၁၂ ဦးဝေယံဖြိုး ဦးကျော်နု ၁၂/သလန(နိုင်)၁၄၁၃၆၂
၁၃ ဒေါ်ရွှေရည်မိုးမြင့် ဦးမောင်မောင်စိုး ၁၄/ဓနဖ(နိုင်)၁၆၈၆၀၉
၁၄ ဒေါ်အိအိမွန် ဦးနိုင်ဦး ၇/လပတ(နိုင်)၁၅၉၇၃၀
၁၅ မသက်သက်မွန် ဦးနိုင်ဦး ၇/လပတ(နိုင်)၁၆၃၃၆၉
၁၆ ဒေါ်ဇွန်ပန်းဝေ ဦးအောင်နိုင်ဦး ၈/မလန(နိုင်)၁၀၂၄၈၁
၁၇ ဒေါ်ဂျူဂျူမာန်မြင့် ဦးတင်မောင်မြင့် ၉/ခမစ(နိုင်)၀၇၆၁၈၆
၁၈ ဒေါ်စန်းသီတာခိုင် ဦးမောင်ညွန့် ၈/မလန(နိုင်)၀၉၁၆၃၁
၁၉ ဒေါ်ဆုရည်ဆွေသဲဦး ဦးသိန်းသန်းဦး ၉/ကဆန(နိုင်)၁၅၄၇၇၄
၂၀ ဒေါ်ဝေဝေနှင်း ဦးညွန့်ကြည် ၉/လဝန(နိုင်)၁၉၉၉၀၀
၂၁ ဒေါ်သင်းရနံ့ထွန်း ဦးသိန်းထွန်း ၁၂/စခန(နိုင်)၀၇၆၁၅၈
၂၂ စိုင်းသန့်ဇင်ဝင်း ဦးမြင့်ဝင်း ၁၃/တကန(နိုင်)၂၉၂၈၀၄
၂၃ ဦးမင်းဝေမောင် ဦးလှမောင် ၉/မထလ(နိုင်)၃၃၄၉၆၈
၂၄ ဒေါ်ဆုပိုင်ဖွေး ဦးတင်လတ် ၉/မထလ(နိုင်)၃၄၈၀၇၈
၂၅ ဒေါ်မြတ်ဆုနွယ် ဦးခင်ဆောင် ၉/အမရ(နိုင်)၁၆၃၉၂၇
၂၆ ဒေါ်ရတနာလှိုင် ဦးခင်မောင်မြင့် ၃/ဘအန(နိုင်)၃၀၅၂၄၀
၂၇ ဒေါ်နှင်းယုဝေ ဦးသိန်းတန် ၉/ကပတ(နိုင်)၂၃၂၃၆၁
၂၈ ဦးဇွဲမင်းဦး ဦးအောင်အောင် ၇/အတန(နိုင်)၁၀၉၆၃၅
၂၉ ဒေါ်မေမြတ်သူ ဦးဆန်းဝင်းနိုင် ၉/သစန(နိုင်)၁၈၁၂၉၈
၃၀ ဒေါ်နှင်းအိမိုး ဦးမိုးကျော်ထွန်း ၉/ညဥန(နိုင်)၂၃၁၁၁၂
၃၁ ဒေါ်ဧမွန်မြင့် ဦးစိုးနိုင်ဦး ၉/ပဗသ(နိုင်)၀၁၄၁၆၂
၃၂ ဦးဝေလျှံဖြိုးကျော် ဦးသန်းမြင့် ၁၄/ဓနဖ(နိုင်)၁၆၆၄၄၀
၃၃ မင်းတလမွန်ဟံသာ မင်းမြင့်ဖေ ၁၀/ပမန(နိုင်)၂၂၅၂၉၉
၃၄ ဒေါ်စမ်းပပအောင် ဦးထွန်းဝင်း ၁၀/သဖရ(နိုင်)၁၅၇၆၃၀
၃၅ ဒေါ်ထက်ထက်ရွှေရည်လွင် ဦးရဲတင့် ၇/တငန(နိုင်)၁၉၅၇၈၉
၃၆ ဒေါ်ခင်ဇာခြည်မိုး ဦးမိုးဟိန်း ၉/မထလ(နိုင်)၃၀၉၈၉၀
၃၇ ဒေါ်နော်သဉ္ဇာသိမ့် ဦးအောင်ဇော်ဦး ၉/မထလ(နိုင်)၃၀၉၇၄၀
၃၈ ဒေါ်မြတ်စုမွန် ဦးအေးသောင်း ၁၁/ရဗန(နိုင်)၀၆၄၃၇၅
၃၉ ဦးသန်းထွန်းအောင် ဦးကြည်မြိုင် ၉/ဝတန(နိုင်)၁၄၈၂၇၈
၄၀ ဒေါ်စုသက်ခိုင် ဦးသိန်းခိုင် ၉/သစန(နိုင်)၁၅၆၆၁၈
၄၁ ဒေါ်ငြိမ်းငြိမ်းအိ ဦးသာလှိုင် ၅/မကန(နိုင်)၀၆၅၈၉၉
၄၂ ဒေါ်ပန်းအိဇင် ဦးတင်စိုး ၈/မကန(နိုင်)၂၅၈၅၅၈
၄၃ ဦးပြည့်စုံအောင် ဦးဝင်းဗိုလ် ၁၂/သဃက(နိုင်)၁၇၆၃၆၀
၄၄ ဦးမင်းသိန်းနိုင် ဦးမောင်အေးညွန့် ၁၁/မပန(နိုင်)၀၉၁၉၅၇
၄၅ ဒေါ်စုစုလှိုင် ဦးထွန်းသိန်း ၉/မထလ(နိုင်)၂၉၅၀၈၈
၄၆ ဒေါ်နေခြည်ဝင်း ဦးအောင်ကျော်ဦး ၁၂/ဥကတ(နိုင်)၁၉၆၅၉၀
၄၇ ဒေါ်ဆုယမင်း ဦးတိုးတိုး ၉/ပမန(နိုင်)၂၃၇၅၅၅
၄၈ နန်းစနိုးထက်ထက်ကြိုင် ဦးစိန်ကြိုင် ၃/လဘန(နိုင်)၁၄၅၅၂၄
၄၉ ဒေါ်အိဖြူဇင် ဦးသန်းဌေး ၁၂/ခရန(နိုင်)၁၂၇၀၆၉
၅၀ ဒေါ်အေမီမီကို ဦးပေါကို ၅/မမတ(နိုင်)၁၀၃၈၆၇
၅၁ ဦးဇေယျာကျော် ဦးကျော်စိုး ၇/ဖမန(နိုင်)၁၈၅၁၂၁
၅၂ ဦးထွန်းသူရအောင် ဦးထွန်းရွှေ ၉/ဝတန(နိုင်)၂၂၁၉၉၉
၅၃ ဦးနေမျိုးအောင် ဦးအောင်ဝင်း ၉/ဝတန(နိုင်)၁၇၀၁၀၄
၅၄ ဒေါ်စုပိုပို ဦးတင်ဌေး ၉/ပဗသ(နိုင်)၀၀၆၇၃၁
၅၅ ဒေါ်အိမွန်မွန်သန်း(ခ)ဒေါ်ဆုလင်းမြတ် ဦးဝင်းမြင့်သန်း ၁၂/မဂတ(နိုင်)၀၉၇၉၅၈
၅၆ ဒေါ်အိအိငြိမ်း ဦးအောင်မြင့်လွင် ၈/နမန(နိုင်)၂၀၄၂၁၁
၅၇ ဒေါ်ရီရီခိုင် ဦးမြရွှေ ၁၄/ကပန(နိုင်)၂၁၆၇၉၂
၅၈ ဒေါ်မေခိုင်ထွန်း ဦးမောင်သန်းရွှေ ၁၁/မဥန(နိုင်)၀၇၀၄၂၈
၅၉ ဒေါ်ထွေးထွေးအောင် ဦးဆယ်ပြား ၉/ဝတန(နိုင်)၂၁၅၅၉၂
၆၀ ဒေါ်ပိုးအိစံ ဦးသန်းလွင် ၉/သစန(နိုင်)၁၇၈၀၅၉
၆၁ ဒေါ်စန္ဒာထွန်း ဦးစောမြိုင် ၁၄/ဝခမ(နိုင်)၂၆၉၀၈၅
၆၂ ဒေါ်သဉ္ဇာအောင် ဦးတင်အောင် ၈/မဘန(နိုင်)၁၂၄၇၆၃
၆၃ ဒေါ်သီရိသက်ပိုင်ထွန်း ဦးတင်ထွန်း ၉/ပမန(နိုင်)၂၇၈၅၆၉
၆၄ ဒေါ်တင်ဆွေဝင်း ဦးညွန့်မောင် ၉/သစန(နိုင်)၁၄၈၀၃၄
၆၅ ဒေါ်ဖြိုးပပမျိုး ဦးသံချောင်း ၁၃/ရစန(နိုင်)၀၈၆၄၉၅
၆၆ ဒေါ်ချိုချိုထိုက် ဦးသိန်းထိုက် ၉/မထလ(နိုင်)၃၈၁၅၄၅
၆၇ ဒေါ်ပြည့်ပြည့်စန္ဒာမောင် ဦးပွားမောင် ၉/ဇဗသ(နိုင်)၀၀၄၃၆၀
၆၈ ဒေါ်ယုဝါဝါနိုင် ဦးမြင့်နိုင် ၇/ရတန(နိုင်)၁၁၆၁၁၆
၆၉ ဒေါ်အိအိငြိမ်း ဦးနိုင်ဦး ၇/ရတန(နိုင်)၁၃၀၅၆၉
၇၀ ဒေါ်ခင်မီမီနိုင် ဦးနိုင်ဦး ၉/ပဘန(နိုင်)၂၄၀၈၆၃
၇၁ ဒေါ်မြတ်ဖူးမွန်ကျော် ဦးကြည်စိုး ၉/မထလ(နိုင်)၂၉၂၈၄၆
၇၂ ဒေါ်ညိမ်းမွန်သန်း ဦးသန်းဝင်း ၁၀/ကထန(နိုင်)၁၃၄၈၃၀
၇၃ ဒေါ်သဲပြည့်စုံဝင်း ဦးမြဝင်း ၁၃/တကန(နိုင်)၂၇၄၉၇၄
၇၄ ဒေါ်မေနှင်းဦး ဦးဇော်ဦး ၁၂/ဥကမ(နိုင်)၂၅၀၉၂၇
၇၅ ဒေါ်ချိုချိုဝင်း ဦးမြင့်ဝင်း ၉/မလန(နိုင်)၁၆၇၄၄၇
၇၆ ဒေါ်ခင်ရတနာလွင် ဦးဝင်းလွင် ၁၂/သဃက(နိုင်)၁၇၅၂၇၃
၇၇ ဦးမိုးအောင်ချော ဦးကျော်ဝင်း ၉/ပမန(နိုင်)၂၅၂၉၇၈
၇၈ ဦးစွမ်းရည်လှိုင် ဦးကြင်စော ၅/မရန(နိုင်)၂၄၅၄၇၂
၇၉ ဒေါ်ထားထားဆွေ ဦးမြင့်သန်း ၅/ပလန(နိုင်)၀၉၄၇၈၇
၈၀ ဒေါ်ယုရွှေရည်အောင် ဦးအောင်ဌေး ၈/ရစက(နိုင်)၁၉၂၉၄၀
၈၁ ဒေါ်ထားထားနွယ် ဦးညွန့်လှိုင် ၉/ပမန(နိုင်)၂၇၆၄၇၉
၈၂ ဒေါ်သက်ထားဝေ ဦးမျိုးသိန်း ၇/ညလပ(နိုင်)၂၁၃၆၀၀
၈၃ ဦးမင်းသိုက်ထွဏ်း ဦးအောင်ကျော်ဆန်း ၁၃/တကန(နိုင်)၂၉၆၀၃၂
၈၄ ဒေါ်ကေခိုင်မိုး ဦးစိန်ဝင်း ၉/တသန(နိုင်)၂၂၁၄၅၉
၈၅ ဦးဇော်မင်းနိုင် ဦးရဲ ၉/လဝန(နိုင်)၂၅၆၆၀၇
၈၆ ဒေါ်ခိုင်အေးစိုး ဦးဇော်နိုင် ၁၂/ကမရ(နိုင်)၀၆၃၀၀၆
၈၇ ဒေါ်သက်စုမိုး ဦးသိန်းထွေး ၅/ဟမလ(နိုင်)၁၆၈၅၃၄
၈၈ ဒေါ်လှိုင်လှိုင်ထွန်း ဦးကျော်သိန်း ၉/မဟမ(နိုင်)၀၃၆၇၄၉
၈၉ ဒေါ်ပွင့်ဖြူအောင် ဦးအောင်မြင့် ၁၀/မလမ(နိုင်)၂၀၃၄၅၈
၉၀ ဦးပြည့်ဖြိုးအောင် ဦးညွန့်အောင် ၁/တနန(နိုင်)၀၁၂၇၅၅

 

Share: