အငယ်တန်းစာရေးရာထူး(၄)နေရာအတွက် အရည်အချင်းစစ်ဆေးခံရသူများ၏ အမည်စာရင်းကြေညာခြင်း

 

တိုင်းရင်းသားလူမျိုးများရေးရာဝန်ကြီးဌာန၊ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးရုံး
အငယ်တန်းစာရေးရာထူး(၄)နေရာအတွက် အရည်အချင်းစစ်ဆေးခံရသူများ၏ အမည်စာရင်း
လူတွေ့စစ်ဆေးမည့်နေ့ / အချိန်                       – ၁၈-၉-၂၀၂၁ ရက်(စနေနေ့) / နံနက် ၁၀:၀၀ နာရီ
နေပြည်တော်တွင် ဖြေဆိုရမည့်သူ(၁၇)ဦး၏ အမည်စာရင်း                            
ဖြေဆိုရမည့်နေရာ                              – တိုင်းရင်းသားလူမျိုးများရေးရာဝန်ကြီးဌာန၊ ရုံးအမှတ်(၁၄)၊
နေပြည်တော်                                             
စဉ် အမည် အဘအမည် နိုင်ငံသားစိစစ်ရေး
ကတ်ပြားအမှတ်
ဒေါ်စန္ဒာထွန်း ဦးစောမြိုင် ၁၄/ဝခမ(နိုင်)၂၆၉၀၈၅
ဒေါ်ပိုးအိစံ ဦးသန်းလွင် ၉/သစန(နိုင်)၁၇၈၀၅၉
ဦးနေသူဦး ဦးအောင်ဇော်ဝင်း ၉/နထက(နိုင်)၁၆၄၇၇၀
ဒေါ်ခြူးခြူးတင်ခ ဦးတင်ခ ၁၂/ကမရ(နိုင်)၀၅၈၁၁၈
ဒေါ်ခင်မေသူ ဦးမင်းဦး ၁၂/မဘန(နိုင်)၁၇၃၄၈၅
ဒေါ်ဇာဇာထိုက် ဦးဘိုသန်း ၇/ကတခ(နိုင်)၁၅၄၇၄၉
ဒေါ်အေးအေးမိုး ဦးတင်မှုံ ၉/တကန(နိုင်)၁၈၅၂၇၈
ဒေါ်စန်းသီတာခိုင် ဦးမောင်ညွန့် ၈/မလန(နိုင်)၀၉၁၆၃၁
ဒေါ်ခင်ဇာခြည်မိုး ဦးမိုးဟိန်း ၉/မထလ(နိုင်)၃၀၉၈၉၀
၁၀ ဦးကျော်စိုးထွန်း ဦးစိုးပိုင် ၁၂/အလန(နိုင်)၀၄၂၈၄၄
၁၁ ဦးမောင်ကျော်ရင် ဦးစိုးပိုင် ၁၂/အလန(နိုင်)၀၄၆၅၈၆
၁၂ ဒေါ်မေမြတ်မိုး ဦးဝင်းနိုင် ၁၂/ဥကတ(နိုင်)၂၁၃၄၃၉
၁၃ ဒေါ်ထားထားဆွေ ဦးမြင့်သန်း ၅/ပလန(နိုင်)၀၉၄၇၈၇
၁၄ ဦးမျိုးမင်းထိုက် ဦးကျော်ဆွေ ၉/ပမန(နိုင်)၂၁၇၁၇၇
၁၅ ဒေါ်သူဇာဝင်း ဦးညို ၉/တကန(နိုင်)၂၁၄၈၇၁
၁၆ ဒေါ်ဝင်းသီတာအောင် ဦးအောင်မောင်း ၈/ရစက(နိုင်)၂၀၅၇၃၂
၁၇ ဒေါ်သူဇာခိုင် ဦးအောင်မြင့် ၉/ပမန(နိုင်)၂၂၁၇၆၇
 

မကွေးတိုင်းဒေသကြီး ညွှန်ကြားရေးမှူးရုံးတွင် ဖြေဆိုမည့်သူ(၁)ဦး၏အမည်စာရင်း                                                   

ဖြေဆိုရမည့်နေရာ                  – တိုင်းရင်းသားလူမျိုးများရေးရာဝန်ကြီးဌာန၊ မကွေးတိုင်းဒေသကြီး
ညွှန်ကြားရေးမှူးရုံး(ကွင်းအမှတ် ၉-၆ ၊ ဆရာဝန်အိမ်ရပ်ကွင်း၊
အနော်ရထာလမ်း၊ မင်းကံကြီးရပ်ကွက်(စိုးကောမင်း) မကွေးမြို့)
စဉ် အမည် အဘအမည် နိုင်ငံသားစိစစ်ရေး
ကတ်ပြားအမှတ်
ဒေါ်အေးနန္ဒာ ဦးဌေးလွင် ၈/တတက(နိုင်)၂၃၉၉၅၉
မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး ညွှန်ကြားရေးမှူးရုံးတွင် ဖြေဆိုမည့်သူ(၃)ဦး၏အမည်စာရင်း                                                   
ဖြေဆိုရမည့်နေရာ                    – တိုင်းရင်းသားလူမျိုးများရေးရာဝန်ကြီးဌာန၊ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး
ညွှန်ကြားရေးမှူးရုံး( မ ၉/၁၆ ၊ ၁၀၁ လမ်းတောင်ဘက်၊ ၆၃ လမ်း၊
၁၀၁ A ထောင့်၊ ချမ်းမြသာစည်မြို့နယ်၊ မန္တလေးမြို့)
စဉ် အမည် အဘအမည် နိုင်ငံသားစိစစ်ရေး
ကတ်ပြားအမှတ်
ဦးထက်အောင်ခိုင် ဦးဝင်းမြင့် ၅/ကဘလ(နိုင်)၁၆၄၅၁၅
ဦးဟိန်းထက်ကျော် ဦးလှထွန်းကျော် ၉/တတဥ(နိုင်)၁၃၇၇၈၁
ဒေါ်အိမွန်ဆွေ ဦးကြည်ရှိန် ၉/ငဇန(နိုင်)၁၂၂၄၇၇
ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး ညွှန်ကြားရေးမှူးရုံးတွင် ဖြေဆိုမည့်သူ(၂)ဦး၏အမည်စာရင်း                                                   
ဖြေဆိုရမည့်နေရာ                          – တိုင်းရင်းသားလူမျိုးများရေးရာဝန်ကြီးဌာန၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး
                                                    ညွှန်ကြားရေးမှူးရုံး(အမှတ် ၃ ၊ ဥယျာဉ်လမ်း ၁၀ ရပ်ကွက်၊
ကမာရွတ်မြို့နယ်၊ ရန်ကုန်)
စဉ် အမည် အဘအမည် နိုင်ငံသားစိစစ်ရေး
ကတ်ပြားအမှတ်
ဒေါ်ဝေသူ ဦးခွန်သောင်းတင် ၇/ကကန(နိုင်)၀၈၄၁၉၅
ဒေါ်ပြုံးပပလှိုင် ဦးသန်းမြင့် ၁၄/ဝခမ(နိုင်)၂၄၀၉၇၃

 

Share: