ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်အစိုးရ

တိုင်းရင်းသားလူမျိုးများရေးရာဝန်ကြီးဌာန

အလုပ်လျှောက်လွှာခေါ်ယူခြင်း

၁။      တိုင်းရင်းသားလူမျိုးများရေးရာဝန်ကြီးဌာန၊ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးရုံးတွင် လစ်လပ်လျက်ရှိသော အောက်ဖော်ပြပါအမှုထမ်းရာထူး(၁၄)နေရာ ခန့်ထားရန်အတွက် ယှဉ်တွဲဖော်ပြပါ သတ်မှတ် ပညာအရည်အချင်းနှင့်ကိုက်ညီသူများ လျှောက်ထားနိုင်ပါသည်-

စဉ်  ရာထူး/လစာနှုန်း               လစ်လပ်            ပညာအရည်အချင်း

                  (က) စာရင်းကိုင်(၄)                        ၂ နေရာ                တက္ကသိုလ်တစ်ခုခုမှ ဘွဲ့ရရှိပြီး

၁၈၀၀၀၀-၂၀၀၀-၁၉၀၀၀၀     (နေပြည်တော်)     ကွန်ပျူတာကျွမ်းကျင်သူ၊                                                                                                       စာရင်းအင်းဆိုင်ရာသင်တန်း တစ်ခုခုတက်ရောက်အောင်မြင်သူ

(ခ) အငယ်တန်းစာရေး                  ၄ နေရာ                တက္ကသိုလ်တစ်ခုခုမှ ဘွဲ့ရရှိပြီး

၁၈၀၀၀၀-၂၀၀၀-၁၉၀၀၀၀      (နေပြည်တော်)     ကွန်ပျူတာကျွမ်းကျင်သူ

(ဂ)  ယာဉ်မောင်း(၅)                       ၃ နေရာ                အခြေခံပညာအလယ်တန်းအဆင့်

၁၆၂၀၀၀-၂၀၀၀-၁၇၂၀၀၀      (နေပြည်တော်)   အောင်မြင်ပြီးသူ၊

ယာဉ်မောင်းလိုင်စင်(ခ)အဆင့်ရှိသူ

(ဃ) ရုံးအကူ/စာပို့                           ၃ နေရာ                အခြေခံပညာအလယ်တန်းအဆင့်

၁၄၄၀၀၀-၂၀၀၀-၁၅၄၀၀၀      (နေပြည်တော်)     အောင်မြင်ပြီးသူ၊

လုပ်ငန်းကိုစိတ်ပါဝင်စားသူ

(င)  သန့်ရှင်းရေးအကူ                    ၂ နေရာ                အခြေခံပညာမူလတန်းအဆင့်

၁၄၄၀၀၀-၂၀၀၀-၁၅၄၀၀၀     (နေပြည်တော်)     အောင်မြင်ပြီးသူ၊ လုပ်ငန်းကိုစိတ်ပါဝင်စားသူ

၂။       လျှောက်ထားသူသည်-

(က)    ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံသား ဖြစ်ရမည်။

( ခ )   အမှတ်စဉ်(က)နှင့်(ခ)ကို လျှောက်ထားသူသည် ၆- ၁ – ၂၀၂၂ ရက်နေ့တွင် အသက် (၁၈)နှစ်ပြည့်ပြီး ပြင်ပပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ပါက အသက်(၂၇)နှစ်(အစိုးရဝန်ထမ်းဖြစ်ပါက အသက် ၃၅ နှစ်)ထက် မကျော်လွန်သူ ဖြစ်ရမည်။

( ဂ )   အမှတ်စဉ်(ဂ)ကို လျှောက်ထားသူသည်  ၆- ၁ – ၂၀၂၂ ရက်နေ့တွင် အသက်(၁၈)နှစ် ပြည့်ပြီး ပြင်ပပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ပါက အသက်(၃၂)နှစ်(အစိုးရဝန်ထမ်းဖြစ်ပါက အသက် ၃၅ နှစ်)ထက် မကျော်လွန်သူ ဖြစ်ရမည်။

(ဃ)    အမှတ်စဉ်(ဃ)နှင့်(င)ကို လျှောက်ထားသူသည်    ၆- ၁ – ၂၀၂၂  ရက်နေ့တွင် အသက် (၁၈)နှစ်ပြည့်ပြီး ပြင်ပပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ပါက အသက်(၃၀)နှစ်(အစိုးရဝန်ထမ်းဖြစ်ပါက အသက် ၃၅ နှစ်)ထက် မကျော်လွန်သူ ဖြစ်ရမည်။

( င )   ကျန်းမာရေးကောင်းမွန်သူ ဖြစ်ရမည်။

( စ )   ရွေးချယ်ခြင်းခံရသူများသည် အနည်းဆုံး(၃)နှစ် တာဝန်ထမ်းဆောင်မည်ဖြစ်ကြောင်း ဝန်ခံကတိပြုလက်မှတ်ရေးထိုးနိုင်ရမည်။

(ဆ)    နေရာဒေသမရွေး တာဝန်ထမ်းဆောင်နိုင်ရမည်။

၃။         လျှောက်လွှာတွင် အောက်ပါအချက်များ ပြည့်စုံစွာ ဖော်ပြပါရှိရမည်-

(က)     အမည်နှင့် နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကတ်ပြားအမှတ်

( ခ )     မွေးသက္ကရာဇ်နှင့် အသက်

( ဂ )     လူမျိုးနှင့် ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ

(ဃ)     ပညာအရည်အချင်း

( င )     မိဘအမည်၊ အလုပ်အကိုင်၊ နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကတ်ပြားအမှတ်

( စ )     နိုင်ငံ့ဝန်ထမ်းဖြစ်ပါက ဌာန/လက်ရှိရာထူး

( ဆ )   အိမ်ထောင် ရှိ/မရှိ

( ဇ )     နေရပ်လိပ်စာ၊ ဖုန်းနံပါတ်

(လျှောက်လွှာပုံစံကို တိုင်းရင်းသားလူမျိုးများရေးရာဝန်ကြီးဌာန၏ Website: http://www. moea.gov.mm တွင်လည်း ကြေညာထားမည် ဖြစ်ပါသည်။)

၄။         လျှောက်လွှာနှင့်အတူ အောက်ဖော်ပြပါအချက်အလက်များ ပြည့်စုံစွာ(ပူးတွဲ)ပါရှိရမည်-

(က)     ပညာအရည်အချင်း အထောက်အထားမိတ္တူ

(ဘွဲ့လက်မှတ်၊ ၁၀ တန်းအောင်လက်မှတ်)

( ခ )  ပြစ်မှုကင်းရှင်းကြောင်း သက်ဆိုင်ရာရဲစခန်း၏ ထောက်ခံစာမူရင်း(လွန်ခဲ့သော တစ်လအတွင်း)

( ဂ )   လိပ်စာဖော်ပြပါဒေသတွင် အမှန်နေထိုင်ကြောင်းနှင့် အကျင့်စာရိတ္တကောင်းမွန်ကြောင်း သက်ဆိုင်ရာရပ်ကွက်အုပ်ချုပ်ရေးမှူး၏ ထောက်ခံစာမူရင်း(လွန်ခဲ့သော တစ်လအတွင်း)

( ဃ )  နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကတ်ပြားမိတ္တူမှန်

( င )   ပြင်ပပုဂ္ဂိုလ်များအတွက် အလုပ်သမားမှတ်ပုံတင်ကတ်ပြားမိတ္တူ

( စ )     နိုင်ငံ့ဝန်ထမ်းဖြစ်လျှင် လက်ရှိတာဝန်ထမ်း‌ဆောင်လျက်ရှိသည့် ဌာန၊ ရာထူး၊ လစာနှုန်း၊ သက်ဆိုင်ရာဌာန ခွင့်ပြုမိန့်မူရင်း

( ဆ )  ပတ်စ်ပို့ဓါတ်ပုံ(၃)ပုံ (လွန်ခဲ့သော ခြောက်လခန့်)

(ဓါတ်ပုံကျောဘက်တွင် အမည်နှင့် နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကတ်အမှတ် ရေးသားရန်)

၅။      လျှောက်ထားသူများသည် အလုပ်ခန့်အပ်ခြင်းခံရပါက မိမိအစီအစဉ်ဖြင့် နေထိုင်နိုင်သူဖြစ် ရမည်။

၆။      လျှောက်လွှာများကို တိုင်းရင်းသားလူမျိုးများရေးရာဝန်ကြီးဌာန၊ ရုံးအမှတ်(၁၄)၊ နေပြည်တော်၊ သို့ (၆- ၁ – ၂၀၂၂)ရက်နေ့ထိ ရုံးချိန်အတွင်း နောက်ဆုံးထား ပေးပို့လျှောက်ထားရမည်။

၇။     သတ်မှတ်ရက်ထက်ကျော်လွန်၍ ရောက်ရှိလာသော လျှောက်လွှာများ၊ အရည်အချင်း သတ်မှတ်ချက်များနှင့် မကိုက်ညီသူများ၊ ပူးတွဲတင်ပြရမည့် စာရွက်စာတမ်းအထောက်အထား မပြည့်စုံ သူများကို ထည့်သွင်းစဉ်းစားမည် မဟုတ်ပါ။ သတ်မှတ်အရည်အချင်းနှင့်ကိုက်ညီသူများအား လူတွေ့ စစ်ဆေးမှုပြုလုပ်မည်ဖြစ်ပြီး လူတွေ့စစ်ဆေးမည့်ရက်ကို ဆက်သွယ်အကြောင်းကြားမည်ဖြစ်ပါသည်။ ထို့အပြင် တိုင်းရင်းသားလူမျိုးများရေးရာဝန်ကြီးဌာန၊ ရုံးအမှတ်(၁၄)၊ နေပြည်တော်ရှိ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးရုံးကြော်ငြာသင်ပုန်းနှင့် Website: http://www.moea.gov.mm တို့တွင်လည်း ကြေညာပေးထားမည်ဖြစ်ပါသည်။

၈။     အသေးစိတ်သိရှိလိုပါက တိုင်းရင်းသားလူမျိုးများရေးရာဝန်ကြီးဌာန၊ ရုံးအမှတ်(၁၄)၊ နေပြည်တော် ဖုန်း(၀၆၇-၃၄၀၉၅၅၁)သို့ ရုံးချိန်အတွင်း ဆက်သွယ်စုံစမ်းနိုင်ပါသည်။

Share: