တိုင်းရင်းသားလူမျိုးများရေးရာဝန်ကြီးဌာန

မူဝါဒ (Policy)

          တိုင်းရင်းသားလူမျိုးများရေးရာဝန်ကြီးဌာနသည် ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေပါ အခြေခံမူများ၊ နိုင်ငံတော်က ချမှတ်ထားသည့် မူဝါဒများ၊ တိုင်းရင်းသားလူမျိုးများ၏ အခွင့်အရေးကာကွယ်စောင့် ရှောက်သည့် ဥပဒေပါ ရည်ရွယ်ချက်များနှင့် မြန်မာနိုင်ငံ၏ စဉ်ဆက်မပြတ်ဖွံ့ဖြိုးမှုပန်းတိုင်များသို့ တက်လှမ်းရောက်ရှိနိုင်ရန်ရှေ့ရှုလျက် အောက်ပါအတိုင်းရေးဆွဲ ချမှတ်ထားရှိပါသည်-

          ()     တိုင်းရင်းသားလူမျိုးများအားလုံး တန်းတူညီမျှသော နိုင်ငံသားအခွင့်အရေးများနှင့် ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေပါ အခွင့်အရေးများကို အပြည့်အဝရရှိရေး၊

         ()    တိုင်းရင်းသားအချင်းချင်း စည်းလုံးညီညွတ်ရေး၊ ချစ်ကြည်လေးစားရေးနှင့်ရိုင်းပင်းကူညီရေးတို့တိုးတက်ဖြစ်ထွန်းရေးနှင့်စစ်မှန်သောပြည်ထောင် စုစိတ်ဓာတ်အခြေခံ၍ ထာဝစဉ်အတူတကွလက်တွဲနေထိုင်ရေး၊

      ()   တိုင်းရင်းသားလူမျိုးများ၏ စကား၊ စာပေ၊ အနုပညာ၊ ယဉ်ကျေးမှု၊ ရိုးရာဓလေ့ ထုံးတမ်း၊အမျိုးသားရေးလက္ခဏာနှင့်သမိုင်းအမွေအနှစ်တို့ကို ထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက် ရေးနှင့်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး၊

         ()     တိုးတက်ဖွံ့ဖြိုးမှုနည်းပါးနေသည့် တိုင်းရင်းသားလူမျိုးများ၏ ပညာရေး၊ ကျန်းမာရေး၊ စီးပွားရေး၊ လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး စသည်တို့ပါဝင်သော လူမှုစီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးတိုး တက်ရေး။

ရည်မှန်းချက် (Mission)

          ဝန်ကြီးဌာနသည် မူဝါဒများအပြင် နိုင်ငံတော်၏ နှစ်အလိုက် ဦးစားပေး ကဏ္ဍများ၊ ဦးစားပေး ဒေသများ၊ ဦးစားပေးအကြောင်းအရာများနှင့် ကိုက်ညီသည့် တိုင်းရင်း သားလူမျိုးများရေးရာဝန်ကြီး ဌာန၏ ရည်မှန်းချက်များမှာ အောက်ပါအတိုင်းဖြစ်ပါသည်-

          ()     တိုင်းရင်းသားအချင်းချင်း စည်းလုံးညီညွတ်ရေး၊ ချစ်ကြည်လေးစားရေးနှင့် ရိုင်းပင်း ကူညီရေးစသည့် ပြည်ထောင်စုစိတ်ဓာတ်များ တိုးတက်ရှင်သန်စေရေး ဆောင်ရွက်ရန်၊

           ()      တိုင်းရင်းသားများ၏အခွင့်အရေးကို ဥပဒေပါ သတ်မှတ်ချက်များအတိုင်း အပြည့်အဝ ခံစားရရှိစေရေး ဆောင်ရွက်ရန်၊

          ()     တိုင်းရင်းသားလူမျိုးများ၏ စကား၊ စာပေ၊ သမိုင်း၊ အနုပညာ၊ ယဉ်ကျေးမှုအမွေအနှစ် နှင့်ရိုးရာဓလေ့ထုံးစံများကို ထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်ရန်နှင့် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး ဆောင်ရွက်ရန်၊

           ()     တိုင်းရင်းသားလူမျိုးများ၏ မူလဝိသေသလက္ခဏာများ မပျောက်ပျက်စေရေးအတွက် ပတ်ဝန်းကျင်ကောင်းများ ဖန်တီးဆောင်ရွက်ရန်၊

         ()     တိုင်းရင်းသားလူမျိုးများ၏ ဒေသများတွင် ပညာရေး၊ကျန်းမာရေး၊စီးပွားရေးနှင့် လမ်းပန်း ဆက်သွယ်ရေးစသည့်လူမှုစီးပွားဘဝများ တိုးတက်မြင့်မားစေရေး ဆောင်ရွက်ရန်။

မျှော်မှန်းချက်(Vision)

          တိုင်းရင်းသားများ၏ စာပေနှင့်ယဉ်ကျေးမှုများကို ထိန်းသိမ်းမြှင့်တင်ခြင်း၊ အခွင့်အရေးများကို ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ခြင်းဖြင့် ပြည်ထောင်စုစိတ်ဓါတ် တိုးတက်ခိုင်မာ စေပြီး တိုင်းရင်းသားများ၏ လူမှုဘဝမြင့်မားတိုးတက်စေရန်။

လုပ်ငန်းတာဝန်များ

          (၁)       တိုင်းရင်းသားလူမျိုးများ၏ အခွင့်အရေးကာကွယ်စောင့်ရှောက်သည့် ဥပဒေပါ ရည်ရွယ်ချက် များကို အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်နိုင်ရန်                  အတွက် မူဝါဒနှင့်လုပ်ငန်းစဉ်များချမှတ်ခြင်း၊

         (၂)        ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေနှင့် တိုင်းရင်းသားလူမျိုးများ၏ အခွင့်အရေးကာကွယ် စောင့်ရှောက် သည့် ဥပဒေပါ တိုင်းရင်သားလူမျိုးများ၏အခွင့်                  အရေးများကို ဥပဒေနှင့်အညီ အပြည့်အဝ ရရှိ ခံစားနိုင်ရေးအတွက် ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ခြင်း၊

         (၃)       တိုင်းရင်းသားလူမျိုးများ၏ စကား၊ စာပေ၊ အနုပညာ၊ ယဉ်ကျေးမှု နှင့် ရိုးရာဓလေ့ ထုံးတမ်း တို့ကို ထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်ရေးနှင့် ဖွံ့ဖြိုး                       တိုး  တက်ရေးအတွက်     ဆောင်ရွက်ခြင်း  ၊ သမိုင်းနှင့် ရှေးဟောင်းအမွေအနှစ်တို့ကို စူးစမ်းရှာဖွေဖော်ထုတ်ရေးနှင့်ထိန်းသိမ်း စောင့်ရှောက်                 ရေးအတွက်ဆောင်ရွက်ခြင်း၊

          (၄)        တိုင်းရင်းသားအချင်းချင်း စည်းလုံးညီညွတ်ရေး၊ ချစ်ကြည်လေးစားရေးနှင့် ရိုင်းပင်းကူညီရေးတို့ တိုးတက်ဖြစ်ထွန်းစေရန် ဆောင်ရွက်ခြင်း၊

        (၅)       ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုနည်းပါးသော တိုင်းရင်းသားလူမျိုးများ၏ လူမှုဘဝမြင့်မားရေးအတွက် ပညာရေး၊ ကျန်းမာရေး၊ စီးပွားရေးနှင့်လမ်းပန်း ဆက်                  သွယ်ရေး စသည့်လုပ်ငန်းရပ်များ ဘက်စုံ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်စေရန်ဆောင်ရွက်ခြင်း၊

        (၆)       တိုင်းရင်းသားလူမျိုးတစ်မျိုးနှင့်တစ်မျိုး သို့မဟုတ် တိုင်းရင်းသားလူမျိုးအချင်းချင်းကို လည်းကောင်း၊အခြားဘာသာ သာသနာကိုလည်းကောင်း            ထိခိုက်နစ်နာမှုမရှိစေဘဲ မိမိချစ်ခင် မြတ်နိုးသည့် စကား၊ စာပေ၊ ယဉ်ကျေးမှု၊ ကိုးကွယ်သည့် ဘာသာသာသနာ နှင့်ဓလေ့ ထုံးတမ်းများကို                    လွတ်လပ်စွာဆောင်ရွက်ခြင်း၊

        (၇)        တိုင်းရင်းသားများ၏အခွင့်အရေးကိုဥပဒေနှင့်အညီထိရောက်စွာအကာအကွယ်ပေးခြင်း၊

       (၈)        တိုင်းရင်းသားအချင်းချင်း သို့မဟုတ် တိုင်းရင်းသားလူမျိုးများအကြား ဖြစ်ပွားသည့် အငြင်းပွားမှု နှင့်စပ်လျဉ်း၍ပေါင်းစပ်ညှိနှိုင်းခြင်းနှင့်ဖြေရှင်း             ခြင်း၊

        (၉)        တိုင်းရင်းသားလူမျိုးများ၏ ဘက်စုံဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်စေမည့် ကိစ္စရပ်များနှင့်စပ်လျဉ်း၍ သုတေသနလုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်ခြင်း၊

       (၁၀)      လူနည်းစုဖြစ်သော၊ ကွယ်ပျောက်လုနီးပါးဖြစ်နေသော တိုင်းရင်းသားမျိုးနွယ်စုများ၏ စကား၊ စာပေ၊ အနုပညာ၊ ယဉ်ကျေးမှုနှင့်ရိုးရာဓလေ့ထုံး             တမ်းတို့ကို ဖော်ထုတ်ခြင်း၊ ထိန်းသိမ်းခြင်း၊ စောင့်ရှောက်ခြင်းနှင့်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်စေရန် ဆောင်ရွက်ခြင်း၊

         (ဋ)      တိုင်းရင်းသားလူမျိုးများ၏ အခွင့်အရေးကာကွယ်စောင့်ရှောက်သည့် ဥပဒေပါကိစ္စရပ်များ နှင့်စပ်လျဉ်း၍ သက်ဆိုင်ရာအစိုးရဌာန၊ အစိုးရအဖွဲ့               အစည်းများနှင့် ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်ခြင်း၊

         (ဌ)     ပြည်ထောင်စုအစိုးရအဖွဲ့ကဖြစ်စေ၊ ဥပဒေတစ်ရပ်ရပ်အရဖြစ်စေ ပေးအပ်သော တိုင်းရင်းသား လူမျိုးရေးရာ လုပ်ငန်းတာဝန်များကိုဆောင်ရွက်                ခြင်း၊