သုတေသနနှင့် ဖွံ့ဖြိုးရေး

ဝန်ကြီးဌာန၏ လုပ်ငန်းစဉ်များကို အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်ရာတွင် ပိုမို ထိရောက်စွာ ဆောင်ရွက်နိုင်စေပြီး တိုင်းရင်းသားလူမျိုးတို့၏ အခွင့်အရေးများကို ဥပဒေနှင့်အညီ ဖြည့်ဆည်း ဆောင်ရွက်ပေးနိုင်စေရန် ရည်ရွယ်လျက် တိုင်းရင်းသားလူမျိုးများရေးရာဝန်ကြီးဌာန အနေဖြင့် သုတေသနနှင့် ဖွံ့ဖြိုးရေးဆိုင်ရာလုပ်ငန်းများကိုလည်း ဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်။