စဉ် ဥပေဒ ဘာသာစကား Action
1 တိုင်းရင်းသားလူမျိုးများ၏အခွင့်အရေးကာကွယ်စောင့်ရှောက်သည့်ဥပဒေ

စကောကရင်


တီးတိန် ဇိုမီး


ပလောင်


မွန်


ရှမ်း


ရဝမ်


လီဆူ


ဟွာလ်ငို


ဥ(ပ်)ပူး


ဗမာ၊ အင်္ဂလိပ်
2 တိုင်းရင်းသားလူမျိုးများ၏အခွင့်အရေးကာကွယ်စောင့်ရှောက်သည့်ဥပဒေ

ကယန်း3 တိုင်းရင်းသားလူမျိုးများ၏အခွင့်အရေးကာကွယ်စောင့်ရှောက်သည့်ဥပဒေ

ဗမာ