စဉ် ဥပေဒ ဘာသာစကား Action
1 တိုင်းရင်းသားလူမျိုးများ၏အခွင့်အရေးကာကွယ်စောင့်ရှောက်သည့်နည်းဥပဒေများ

စကောကရင်


တီးတိန် ဇိုမီး


မွန်


ရှမ်း


စကောကရင်


ရှမ်း
2 တိုင်းရင်းသားလူမျိုးများ၏အခွင့်အရေးကာကွယ်စောင့်ရှောက်သည့် နည်းဥပဒေများ

ပလောင်


ဟွာလ်ငို


ပိုးကရင် (အနောက်ပိုး)


ရဝမ်


ဥ(ပ်)ပူး


ဂျိန်းဖော့


ဇိုမီး


လီဆူ