Union Minister Hall
စဉ် အမည် ဖုန်းနံပါတ်
1 အမြဲတမ်းအတွင်းဝန် -
2 ဒုတိယအမြဲတမ်းအတွင်းဝန် -
3 အုပ်ချုပ်ရေးနှင့် လူ့အရင်းအမြစ်စီမံခန့်ခွဲ မှု ဌာနခွဲ ၀၆၇-၃၄၀၉၅၅၁
4 မူဝါဒနှင့်ဥပဒေလုပ်ထုံးလုပ်နည်းစိစစ်ရေးနှင့် လုပ်ငန်းစစ်ဆေးရေးဌာနခွဲ ၀၆၇-၃၄၀၉၅၀၅
5 စီမံကိန်းနှင့်စာရင်းအင်းဌာနခွဲ ၀၆၇-၃၄၀၉၅၀၄
6 ဝန်ကြီးဌာနတွင်းစာရင်းစစ်နှင့်ဘဏ္ဍာရေး ဌာနခွဲ ၀၆၇-၃၄၀၉၅၅၀ , ၀၆၇-၃၄၀၉၄၉၇
7 ပြည်တွင်းပြည်ပဆက်ဆံရေးနှင့် သတင်းပြန် ကြားရေးဌာနခွဲ ၀၆၇-၃၄၀၉၅၂၃
8 e-Government ဌာနခွဲ ၀၆၇-၃၄၀၉၆၉၉
9 တိုင်းရင်းသားရေးရာ ၊ ပြည်သူ့ရေးရာစီမံ ခန့်ခွဲ မှုနှင့် ဝန်ဆောင်မှု ရေးရာကော်မတီ ၀၆၇-၃၄၀၉၅၉၉