ကရင်စာပေသင်ကြားခြင်း၊

ကရင်စာပေသင်ကြားခြင်း၊ ကရင်စာပေသင်ရိုး G1 / G2/ G3 Online Teaching ပြီးမြောက်ခြင်း၊ ကရင်စာပေသင်ရိုး G4 ပြုစုခြင်း၊ မြန်မာနိုင်ငံ ကရင်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်များအသင်း ဖွဲ့စည်းခြင်း အခမ်းအနား ကျင်းပ